Pohjois-Savo

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi
Vuoden 2017 alussa käynnistynyt toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Kainuun ja ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa eteni vuoden 2018 aikana suunnitellusti isoin harppauksin.

Syksyllä edustajiston kokous käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2020 alussa tapahtuvaa yhdistymistä ja vuoden 2019 operatiivisen toiminnan yhtenäistämistä yhden johtoryhmän alaisuuteen. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Kainuun ja ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa eteni vuoden 2018 aikana suunnitellusti isoin harppauksin. Syksyllä edustajiston kokous käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2020 alussa tapahtuvaa yhdistymistä ja vuoden 2019 operatiivisen toiminnan yhtenäistämistä yhden johtoryhmän alaisuuteen. Muutosten läpivientiin saatiin hallinnolta vahva valtuutus. Yhdistymissopimus allekirjoitettiin 7.12. ja se onnistuttiin viesti-mään alueellisissa medioissa hyvin. Yhteinen tavoite asiakkaiden entistä paremmasta palvelemisesta on luonut vahvan yhteisen sitoutumisen muutosprosessiin hallinnossa ja henkilöstössä. 

Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tarvitsemat asiantuntijapalvelut koko alueella. Yhteistyö kehittää monipuolista asiantuntijaverkostoa lähelle asiakasta. Yhdistyminen mahdollistaa myös paremmin asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen alueen maatalouselinkeinon ja maaseudun vaativiin ja muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on toimintojen yhtenäistäminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen asiakastyöhön käytetyn työn osuutta nostamalla ja samal-la valmistautuminen toimintaympäristön ja asiakasrakenteen muutoksiin. Jo nyt kustannustehokkuut-ta on saatu parannettua hallinnollisen työn yhtenäisillä toimintatavoilla ja yhteisillä resursseilla.

Vuoden 2020 alussa muodostuvan ProAgria Itä-Suomen liikevaihto tulee olemaan n. 8,2 milj. € ja henkilöstöä on 130 henkilöä. Asiakkaina Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella on n. 4100 maaseudun yritystä. Jäsenistöä on yhteensä n. 8450 henkilöä ja 2050 yritystä. Osana muodos-tuvaa ProAgria Itä-Suomea toimii rekisteröimätön Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. 

Syksyn yhteiset henkilöstöpäivät alkoivat muovaamaan yhteistä kulttuuria ja yhteisiä tavoitteita henkilöstölle. Odotukset yhteiselle operatiiviselle toiminnalle sen hyödyille ja sen yhdessä rakenta-miselle ovat suuret. Yksi johtoryhmä tuo tähän muutoksen vaiheeseen sopivaa tehokkuutta ja dy-naamisuutta laajemman tiedotuksellisen johtoryhmätyöskentelyvaiheen jälkeen. Loppuvuoden aika-na valmistauduttiin vuoden 2019 tapahtuvaan operatiiviseen kolmen maakunnan toiminnan yhdistä-vään organisaatiomuutokseen Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa. Henkilöstöpäivät elokuussa olivat koko henkilöstön ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Syksyn tavoitekeskustelukierrroksella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa organisaatiomuutoksen toteutukseen ja antaa palautetta teh-dyistä suunnitelmista ennen päätöksentekoa.

ProAgria Pohjois-Savon varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2018 n. 4,0 milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan volyymin pienen aleneman vuoksi, mutta ennen kaik-kea palveluiden myynnin aleneman vuoksi. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toimin-nan tuotoista 14 % (vuonna 2017 13 %), hankeavustusten 17 % (17 %) ja asiakaslaskutuksen 69 % (69 %). Asiantuntijapalveluiden myynti laski n. 130 000 €. ProAgria Pohjois-Savon tilikauden 2018 tulos oli 3563 euroa alijäämäinen, vuonna 2017 tulos oli 35 878 euroa ylijäämäinen.

Toimitusjohtaja
Katri Kostamo