Länsi-Suomi

Vesitalous

Vesitalous

Vesitalous
Salaojapalvelujen kysyntä jatkui runsaana.

Vuonna 2019 alueen salaojaneuvonnalle oli kysyntää, suunnitelmien paalutuksia oli noin 50 hehtaaria eli 15 % edellisvuotta enemmän. Olosuhteet salaojaojitus töihin olivat pääosin erittäin hyvät, helteisiä päiviä riitti huhtikuusta elokuulle asti.

Salaojituksen investointituki on ollut viime vuosina hyvällä tasolla, mutta maaliskuusta 2019 lähtien tuki parantui vielä hieman. Peltosalaojituksessa tuen määrä on nyt 35 % hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista eli investointituen enimmäismäärä on salaojituksessa 1,47 €/m ja säätösalaojitukseen myönnettävä 40% tuki on 1,68 €/m ja lisäksi säätökaivoihin lisäksi 40% tuki. Kaikkiin vuoden neljään hakemusaikajaksoon tuli tasaisesti suunnitelma tilauksia. Suunnitelmien kartoitustöitä tehtiin vuoden loppuun asti ja suunnitelmista pääosa valmistuu 2020 vuoden talvella.

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hanke päättyi vuoden loppuun ja siihen liittyvät kolme julkaisua: Toimenpidesuositukset happamien sulfaattimaiden  haittojen vähentämiseksi Sirppujoen alueella, Biohiilisuodatin ja Tulvasuojelu sekä loppuraportti vaativat paljon työaikaa. Oppaissa annetaan suosituksia ja ehdotuksia Sirppujoen valuma-alueen happamien sulfaattimaiden ja tulvien haittojen ehkäisyyn. Happamat päästöt pilaavat jokivettä, tappavat kaloja, tukkivat salaojia, heikentävät kasvien kasvua ja nostavat rakentamiskustannuksia. Kuivien ja lämpimien kesien arvioidaan pahentavan näitä ongelmia, ja siksi happamuuden torjuntaan on syytä varautua ennakkoon.

Vesitalousneuvontaa suoritettiin myös MTK-Varsinais-Suomen MAVEKA hankkeelle, SM-kyntökilpailuissa Loimaalla sekä ProAgrian osastolla Okra-näyttelyssä. Hankkeiden avulla on voitu edistää maan kasvukuntoon sekä vesitalouteen, happamiin sulfaattimaihin, salaojitukseen, säätösalaojitukseen ja peruskuivatushankkeisiin liittyvää neuvontaa.

Kuivatuskartoituksia ja neuvontaa tiloilla tehtiin myös osana neuvo 2020 järjestelmää ja neuvo palveluiden kysyntä lisääntyi vuoden aikana. Neuvontaa ja kuivatuskartoitusta Neuvo 2020 -palveluiden avulla tehtiin yhteensä 35 tilalle. 

Vesitalousasiantuntijoiden toiminta jakaantui päätuotteille seuraavasti:                            

  • Uudet salaojasuunnitelmat: 37 kpl, 375 ha, joista uusia säätösalaojituksia 80 ha
  • Täydennysojitussuunnitelmat: 28 kpl, 300 ha, joista uusia säätösalaojituksia noin 100 ha
  • Valtaojien putkitus- ja perkaussuunnitelmia: 14 kpl    
  • Salaojasuunnitelmien paalutukset : 40 kpl, 400 ha
  • Salaojakartta tilauksia: 70 kpl    
  • Kaikkiaan erilaisia työtilauksia: 161 asiakkaalta.

Haastavissa nykyolosuhteissa tilakohtaisen vesienhallinnan ennakointi ja suunnitelmallisuuden merkitys korostuu. Vesienhallintaa olisi järkevää toteuttaa tilalla vaiheittain ja hyvissä ajoin, jolloin saadaan varmistettua koko ketju suunnittelusta urakointiin. Toimintaan on edellisvuosien tapaan kuulunut yhteistyö Salaojayhdistys ry:n, Ely-keskuksien, alueen salaojaurakoitsijoiden, putki- ja tarvike- ja laitetoimittajien kanssa.