Länsi-Suomi

Talouden tunnusluvut länsi-suomi

Talouden tunnusluvut länsi-suomi

Talouden tunnusluvut länsi-suomi
Talouden tunnusluvut löydät tästä.

ProAgria Länsi-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat 3,8 milj. € (vuonna 2018 4,2 milj.). Tilikauden alijäämä oli 92.000 € (3.000 €).

Myyntituotot vähenivät 14 %, johon vaikutti kalatalouskeskuksen siirtyminen vuoden 2019 alusta osaksi Länsi-Suomen kalatalouskeskukseen. Myyntituottojen vähenemiseen vaikutti myös rakennussuunnittelupalvelun lopettaminen. Valtion varsinainen määrärahan väheneminen jatkui, ollen 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Varsinaisen toiminnan tuotoista valtiontuen osuus oli 11 % . Valtiontuen osuus on pienentynyt vuosittain muutamalla prosenttiyksiköllä.

Tilikauden päättyessä oma pääoma oli 176.000 € (269.000), joka oli 15% (21 %) taseen loppusummasta, 1 191.000 (1 301.000) €:sta.

TULOSLASKELMA    
       
    1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Varsinainen toiminta    
Tuotot    
   Valtion varsinainen määräraha 400 362,00 435 359,28
   Erityisavustus neuvontatoimintaan 52 266,00 43 457,00
   Muut julkiset tuet, hankeraha 973 844,87 999 131,22
   Palvelumaksut ja myyntituotot 2 239 036,51 2 598 515,59
   Muut toiminnan tuotot 124 969,14 80 425,04
Tuotot yhteensä 3 790 478,52 4 156 888,13
       
Kulut      
   Palvelutoiminnan kulut -368 520,07 -567 006,50
   Henkilöstökulut -2 523 420,39 -2 641 529,26
   Vapaaehtoiset henkilösivukulut -126 235,35 -127 749,94
   Poistot ja arvonalentumiset -19 947,63 -18 910,53
   Muut kulut -959 131,26 -906 689,77
Kulut yhteensä -3 997 254,70 -4 261 886,00
       
Kulujäämä -206 776,18 -104 997,87
       
Varainhankinta    
Tuotot 116 507,50 122 643,00
Kulujäämä -90 268,68 17 645,13
       
Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
Tuotot 923,64 1 204,59
Kulut   -1 428,51 -2 331,08
Kulujäämä -504,87 -1 126,49
       
Tilikauden tulos -90 773,55 16 518,64
       
Välittömät verot 0,00 -13 664,04
Tilikauden alijäämä -90 773,55 2 854,60