Keskusten Liitto

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus

Talouspalvelut ja yrityskokonaisuus
Talouspalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana. Maatilayrityksiä konsultoitiin laajasti talouden johtamisen ja tilipalveluiden osalta.
Maatilojen investointiaktiivisuus nousi edellisestä vuodesta ja kaikille investointituen hakukierroksille tehtiin runsaasti laskelmia, riskianalyysejä sekä liiketoimintasuunnitelmia. Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin kaikkiaan 793 asiakkaalle, omistajanvaihdospalveluita 889 asiakkaalle ja yhtiöittämispalveluita 97 asiakkaalle. 
 
Neuvo 2020 -palvelun kilpailukykyosion palvelut olivat suosittuja. Niiden avulla toteutettiin muun muassa strategista suunnittelua, talouden simulointia, talouden hallinnan kehittämistä, riskianalyysiä sekä talouteen liittyvien erityiskysymysten ratkaisua. Palvelua hyödynsi 3 326 asiakasta. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 7 085 asiakkaalle vuoden aikana. 
 
Kasvin- ja kotieläintuotannon tuotantokustannuslaskelmien, budjetointi- sekä Maatilan Tulosanalyysi -palvelun kautta tuotanto ja talous yhdistetään havainnollisesti. Näitä palveluita hyödynsi Neuvo-palveluissa tehtyjen laskelmien lisäksi noin 350 asiakasta.
 

Talousjohtamisen valmennuksen yhteistyössä uusia avauksia

 
Toteutimme yhteistyössä OP Ryhmän kanssa talousvalmennuskokonaisuuden, johon kuului neljän päivän valmennus talouden eri teemoista. Valmennuspilottiin osallistui kolme alueellista pankkia, OP Janakkala, OP Satakunta ja OP Suur-Savo. Kaikkiaan valmennuksiin osallistui yhteensä 45 yrittäjää eri tuotantosuunnista. He olivat pääasiassa nuoria ja kehittämishaluisia yrittäjiä.
 
Valmensimme talousjohtamisesta HKScanin järjestämässä NextGeneration -valmennusohjelmassa, johon osallistui yhteensä 50 nuorta tuottajaa eri tuotantosuunnista.  Myös hankkeissa talousteemat olivat vahvasti esillä.  Valmensimme mm. seuraavissa hankkeiden pienryhmissä: Kehitysura-hanke, Johto-hanke ja Elina-hanke. Talouskonsultointiyhteistyötä jatkettiin Atria Oyj:n kanssa. Talous- ja johtamisasiantuntijuus oli kattavasti esillä sidosryhmien tilaisuuksissa luento- ja asiantuntijapuheenvuoroina.
 

Maatilayrityksen johtamisjärjestelmä

 

Tili- ja talouspalveluiden kehitysohjelma

 
Elokuussa käynnistettiin Tili- ja talouspalvelujen kehitysohjelma. Sen tavoitteina on olla alan paras ja arvostetuin tili- ja talouspalveluiden tuottaja sekä ottaa markkinajohtajuus maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten tili- ja talouspalveluiden tuottajana. Tavoitteena on myös nostaa sisäisen toiminnan tehokkuus alan johtavien toimijoiden tasolle tai jopa yli, ja sitä kautta varmistaa tili- ja talouspalveluiden kannattavuus sekä ProAgrian tili- ja talouspalveluiden liikevaihdon merkittävä kasvattaminen. 
 
Kehitysohjelma kestää kolme vuotta, vuoteen 2022 saakka. Sen osa-alueita ovat osaamisen kehittäminen ja varmistaminen, palveluiden uudistaminen sekä palveluita tukevien järjestelmien uudistaminen.
 
Syksyn aikana suurimman osan työajasta vei taloussuunnittelun ohjelmiston kehityksen aloittaminen. Suunnittelun tavoitteena on nykyaikainen, asiantuntijatyötä helpottava ja asiakaslupauksiin vastaava työkalu. Samalla piirrettiin järjestelmäkartta ja kuvattiin erilaisia tietovirtoja. Tällä pohjatyöllä varmistettiin kehitysohjelman oikea-aikainen tekeminen. 
 
Tulosanalyysin uudistus aloitettiin loppuvuonna. Tavoitteena on saada hyödynnettyä taloustieto esimerkiksi vertailutiedon pohjaksi. Tärkeää on mahdollistaa yrityskokonaisuuden johtaminen yhdistämällä tuotannon ja talouden tiedot kokonaisuudeksi.
Tilipalveluissa keskityttiin tehostamaan entisestään sisäisen asiantuntijaverkoston toimintaa ja laadittiin toimintasuunnitelma. Joulukuussa järjestettiin valtakunnallinen koulutus, jossa aiheena oli maatilaosakeyhtiön tilinpäätös ja veroilmoitus. Mukana oli myös tilintarkastajaverkoston edustaja. Koulutuksen tavoitteena oli valtakunnallisen, yhteisen näkemyksen luominen maatilaosakeyhtiön tilinpäätöksen ja veroilmoituksen tekemiseen vaikuttavista asioista tilipalveluissa. Koulutus onnistui tavoitteessaan hyvin.
 
Taloustietovaraston rakentaminen käynnistettiin syksyn aikana. Käyttötarkoitusta sekä toiminta-ajatusta konseptoimalla saatiin aikaan ymmärrys, jonka pohjalta on hyvä jatkaa rakentamista. Tavoitteena on tehdä ratkaisuja, jotka kestävät aikaa.