Keskusten Liitto

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta
Ruokinnan ohjauksessa otettiin käyttöön uusi ohjelma, joka toi digitaalisuutta vuorovaikutukseen.
Lypsylehmien ruokintaa suunniteltiin valtakunnallisesti 2 650 karjalle, joka on lähes 70 prosenttia tuotosseurantatiloista. Vahvoilla maitoalueilla osuus on lähes 80 prosenttia. Keskimäärin suunnitelmia tehtiin viisi tilaa kohti, mikä on yhden suunnitelman verran enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Edellisvuonna uudistettu KarjaKompassi-ohjelma siivitti ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palvelun suosiota. Sujuvakäyttöinen ohjelma innosti ja nopeutti asiantuntijoita tekemään ruokinnan onnistumisesta kertovia Seurantalaskelmia ja ruokintasuunnitelmia aiempaa useammalle tilalle.  
 
KarjaKompassiin tuli vuoden aikana uusi tuloste, Jaksotuloste. Sillä voidaan laskea eri rehujen käyttö koko karjassa halutulta jaksolta, esimerkiksi koko vuodelta. Näin saadaan taloudellisia tunnuslukuja koko karjan osalta, kun eläinryhmittäin lasketut Seurantalaskelmat kertovat eri prosessien (lypsävät, ummessaolevat, nuorkarja) tehokkuudesta. Jaksotulosteen tuottamat, luotettavat rehutiedot toimivat myös muun muassa hiilijalanjäljen laskennan pohjatietona.
 

Yhteydenpitoa etänä ja tiloilla

Koronapandemian vuoksi osa ruokintapalveluista hoidettiin etäyhteyksillä, mihin asiantuntijat saivat sisäisissä valmennuksissamme hyvät valmiudet. Muotoilimme myös palveluamme paremmin etänä tehtäväksi. Asiantuntijoiden ja maitotilayrittäjien kekseliäisyys auttoivat löytämään toimivat käytännöt myös karjahavaintoihin, mikä on olennainen osa ruokinta-asiantuntijan työtä.
 
Palvelujemme tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti. Asiakas saa asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä. Säännöllinen ruokinnan seuranta ja suunnittelu ovat myös keskeinen osa ilmastoviisasta maidontuotantoa.
 

Tuottoennuste kertoo tulevan tuotannon 

Asiantuntijamme pohtivat keväästä alkaen valiolaisten tilojen kanssa, mitä vuoden 2021 alussa voimaan tuleva sopimustuotanto kullakin tilalla tarkoittaa. Syksyksi valmistunut Tuottoennuste-raportti oli toivottu uutuus myös sopimustuotannon vaikutusten arviointiin. Raportti ennustaa tilan tuotoksen, maidon pitoisuudet ja eläinmäärät tuotosseurantatiedon pohjalta kuukausitasolla seuraaville 12 kuukaudelle. Lypsyrotuisten lehmävasikoiden ennustetut määrät auttavat hahmottamaan, onko nuorkarjaprosessissa tehostamisen tai kenties karsimisen varaa. Tuottoennusteesta tulikin myös ruokinta-asiantuntijoille tärkeä työkalu etenkin ruokinnan ohjausta täydentävien Täsmäpalveluiden toteutuksessa. 
 

Tuotosseuranta+ palveluja

KarjaKompassin Seurantalaskelma ja teollisten rehujen Tarjouspyyntö ovat kaikkien Tuotosseurantaan kuuluvien asiakkaidemme käytössä. Ruokinnan onnistumisen voi laskea itse tai pyytää asiantuntijaa laskemaan biologiset ja taloudelliset tunnusluvut annettujen rehutietojen perusteella. Samoin tila, jolla on KarjaKompassilla tehty ruokintasuunnitelma, voi tämän suunnitelman pohjalta lähettää eri rehufirmoille samansisältöisen tarjouspyynnön. Kilpailutuksen on todettu olevan tehokas keino alentaa kustannuksia. Tämä palvelu antaa asiakkaillemme työkaluja ostorehukustannusten alentamiseen.
 
Ruokinnan ohjaus -palvelujen kautta asiakas saa useita ruokinnan tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja ja mittareita. Ne ovat käytettävissä sekä KPI-Avaimessa että Bisnes+:ssa. 
 
 
Kestävää kannattavuutta valikoitui tulevien teemavuosien aiheeksi. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tarkentuvat ja ohjaavat toimintaamme vuosina 2020-2022.