Keskusten Liitto

Luomutuotanto

Luomutuotanto

Luomutuotanto
Luomuneuvonnassa painottui tuotannon ja talouden tehostaminen.

Luonnonmukaisen tuotannon pinta-ala kasvoi varovaisesti, kun uusien luomusitoumuksien ja lisäalojen haku avattiin uudelleen välivuoden jälkeen. Se oli lähemmäs 322 000 hehtaaria, mikä on 14,1 % kokonaisalasta. Tilojen määrä kasvoi lähemmäs 5 200 tilaan (11,5 %). Luomuviljasato, 153 miljoonaa kiloa, oli seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempi. Luomuviljan osuus oli lähes viisi prosenttia Suomen koko viljantuotannosta.

Luomumaidon tuotanto kasvaa maltillisesti ja oli vuonna 2020 yhteensä 79 miljoonaa litraa, mikä on 3,4 % maidon kokonaistuotannosta. Emolehmätilojen siirtyminen luomuun jatkui edelleen. Yleisintä luomueläintuotanto on lammastaloudessa. Luomun osuus teuraskiloista oli naudalla 3 %, sioilla 0,45 % ja lampailla 23 %. Kananmunista seitsemän prosenttia tuotettiin luomukanaloissa.

Luomuviljan hintojen lasku jatkui, mikä asetti haasteita luomukasvintuotannon kannattavuuden varmistamiselle. Tiloilla varauduttiin tilanteeseen mm. karsimalla tuotantopanosten kustannuksia sekä siirtymällä sopimustuotantoon.  Edeltävää vuotta suurempi sato ja haasteet viljan viennissä painoivat luomuviljan hintoja alemmas. Luomusiementuotannon kannattavuus on edelleen hyvä.

Luomumarkkinoiden kasvu jatkui

Luomun myynti jatkoi vahvaa kasvuaan edellisvuosien tahtiin. Vähittäiskaupan luomutuotteiden myynti lisääntyi 9,7 prosenttia. Luomun myynti kasvaa edelleen enemmän kuin päivittäistavarakaupan kokonaismyynti, vaikka koronapandemia lisäsi päivittäistavarakaupan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myyntiä ennätykselliset 7,3 prosenttia. Luomun osuus päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä oli noin 2,6 prosenttia.

Suurimmat tuoteryhmät luomumyynnissä olivat viime vuosien tapaan hedelmät ja vihannekset sekä maito ja muut nestemäiset maitotuotteet. Poikkeuksellisena vuonna eniten myyntiään kasvattaneita luomutuoteryhmiä olivat jauhot sekä makeuttaminen ja maustaminen. Myös vihannesten sekä kahvin ja teen luomumyynti kasvoi hyvin. Yleinen maidon kulutuksen väheneminen näkyy myös luomumaidon myynnin laskuna. Luomulihavalmisteiden ja tuoreiden leipomotuotteiden alhaista markkinaosuutta selittää tuotevaihtoehtojen vähäisyys.

Luomuneuvonnassa pääpaino tuotannon ja talouden tehostamisessa

Luomuasiantuntijoiden ajankohtaispäivien ja kuukausipalavereiden teemat painottuivat liiketoiminnan ja tuotantotalouden osaamisen yhdistämiseen ja valtakunnallisten palveluiden yhdenmukaistamiseen.  

Edellisvuoden katkos uusien luomusitoumuksien ja lisäalojen hakuun toi epävarmuutta alan tulevaisuuden näkymiin. Se sai monet viljelijät odottamaan uuden ohjelmakauden linjauksia. Siitä huolimatta luomuvalvontaan ilmoittautui mukaan yli 300 uutta tilaa. Pääpaino neuvonnassa olikin luomutilojen kannattavuuden vahvistamisessa, mihin pyritään kehittämällä kasvituotantoa ja hallitsemalla taloutta.

Maan kasvukunto on luomutilojen kasvinviljelyn neuvonnan keskiössä. Luomuasiantuntijat osallistuivat maankasvukuntoa käsitteleviin koulutuksiin sekä erilaisten menetelmien kehittämiseen maan rakenteen arvoimiseksi ja sen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Erityisesti alus- ja kerääjäkasvien käyttö oli esillä niin asiantuntijoiden kuin viljelijöiden koulutuksessa.

Varautumista uuteen luomuasetukseen

Kesäkuun alussa käynnistyi ProAgria Keskusten Liiton hallinnoimana ja Ruokaviraston rahoittama Tuottavaa luomua – luomusiementuotannon vahvistaminen -hanke, jossa työstettiin luomusiementuotantoa käsittelevä webinaarisarja. Sen kuudesta webinaarista kaksi pidettiin loppuvuodesta. Osallistujia oli kummassakin toista sataa.

Hankkeen tavoitteena on sertifioidun luomusiementuotannon tuplaaminen. Lisäksi käsitellään vuonna 2022 voimaan tulevan uuden luomuasetuksen vaatimuksia luomusiementuotannolle. Asetuksen astuttua voimaan siirtymävaiheen ensimmäisenä vuonna ei voi enää tuottaa luomusiementä. Toisena vuonna tuotettu siemen sen sijaan on siirtymävaiheen siementä, jota viljelijä pystyy käyttämään luomusiemenen tavoin.

ProAgria keskuksissa on vuoden aikana ollut menossa useita luomukasvintuotantoa kehittäviä hankkeita, joissa on toteutettu mm. lajike- ja lannoituskokeita. Niillä on ollut suuria vaikutuksia viljelijöiden lajikevalintoihin, viljelytekniikkaan ja ne ovat rohkaisseet luomuun siirtymistä. Käytännönläheinen koetoiminta on myös kannustanut viljelijöitä soveltamaan tuloksia käytäntöön.  Esimerkiksi Pohjanmaan luomumaidontuotannon kehittämishankkeessa on paneuduttu satotasojen nostoon, luomukasvi- ja luomumaitotilojen väliseen yhteistyöhön ja tilakokonaisuuden hallintaan. 

Luomuasiantuntijamme osallistuivat Ruokaviraston kesän ja syksyn aikana käynnistämiin työryhmiin, joissa valmistellaan luomukotieläin-, kasvin- ja kasvihuonetuotannon uusia tuotantoehtoja (pl. mehiläiset). He osallistuivat vahvasti myös Vilja-alan yhteistyöryhmän luomuviljawebinaarin sekä Luomuliiton luomupäivien järjestelyihin.

Vuoden aikana käynnistettiin valtakunnallisten luomu-uutiskirjeiden tuottaminen luomuasiakkaillemme. Uutiskirjeitä ilmestyi vuoden aikana neljä, ja ne olivat luetuimpien uutiskirjeiden joukossa. Lisäksi luomuasiantuntijat ovat kirjoittaneet ahkerasti artikkeleita ammattilehtiin. 

Lähes puolet luomutiloista käytti palveluja

Luonnonmukaiseen tuotantoon liittyviä asiantuntijapalveluitamme ostettiin lähes 2,9 miljoonalla eurolla. Luomutiloista noin 40 % käytti vuoden aikana ProAgrian asiantuntijapalveluita. Kysytyimpiä palveluja olivat Neuvo 2020 -palvelut, kotieläin- ja kasvintuotannon palvelut sekä tilipalvelut. Luomutilojen aiempaa suurempi kiinnostus johtamiseen, talouteen ja tilan kehittämiseen näkyi Neuvo 2020 kilpailukyky -palvelun kasvaneessa kysynnässä.

Ne kotieläintilat, joilla oli ainoastaan pellot aikaisemmin luomusitoumuksen piirissä, etsivät yhä aktiivisesti luomuasiantuntijoiden kanssa vaihtoehtoja myyntikasvivaatimusten täyttämiseen. Kotieläinten luomuun siirtämiseen tai luomusitoumuksesta luopumiseen päätyi tiloista kuitenkin vain pieni osa.

Katkos uusien luomusitoumuksien haussa näkyi edelleen jonkin verran luomuperuskursseille osallistuvien tilojen määrässä. Luomuun siirtymistä suunnittelevat tilat ostivat edellisvuotta vilkkaammin luomuasiantuntija- ja Neuvo 2020 -palveluja. Luomutilojen ja luomuun siirtymistä suunnittelevien tilojen osuus ProAgrian palvelumyynnistä oli 12,4 prosenttia.