Keskusten Liitto

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut
Johtamispalvelujen painotus kasvoi entisestään palveluportfoliossamme. Palvelujen kysyntä vahvistui ja kasvu näyttää jatkuvan.

 Toimialan nopea rakennekehitys ja toimintaympäristön asettamat haasteet vaikuttavat kysyntään. Haasteita ovat mm. ilmastonmuutoksen aiheuttama viljelyolosuhteiden ennustettavuuden vaikeutuminen, kansainvälisen kaupan rajoitteet mm. Venäjän kaupassa, maatalouden teknologian kehittyminen ja digitalisaatio. 

Johtamisen kehittyminen ja uusien johtamisoppien soveltaminen maataloudessa toimivat käynnistäjinä johtamispalveluiden kehittämiselle. Esimerkiksi Lean soveltuu maatalouden tuottavuuden parantamiseen ja maatilojen johtamiseen.

Vuoden alussa perustettiin uusi valtakunnallisesti toimivan johtamispalveluiden kehittämisen työryhmä. TTJ eli tuotannon, talouden ja johtamisen kehittämistyöryhmä toimii yhteistyöalustana yrityskokonaisuuden johtamisen kehittämiselle. Johtamispalvelujen kehittämisryhmä keskittyi palvelukokonaisuuksien ideointiin ja konseptointiin. TTJ-ryhmä sovittaa johtamispalvelut yhteen tuotannon ja talouden palvelujen kanssa.

Alkuvuodesta johtamispalvelujen kehittämisessä keskityttiin Leanin juurruttamiseen osaksi palvelua. Lean osaamista vahvistettiin valmennuksilla ja keskusrajat ylittävällä yhteistyöllä. Lean palveluja tehtiin mm. johtamispienryhmissä, hankkeissa ja erillisissä asiantuntijapalveluissa. Leanin tuotteistusta jatketaan saatujen kokemusten ja havaittujen asiakastarpeiden pohjalta.

Loppuvuodesta johtamispalvelujen kehittämisen painopiste oli strategisen johtamisen konsultointipalvelujen kehittämisessä. Ensimmäiset versiot strategisen johtamisen konsultoinnista hahmottuivat. Kuluvana vuonna strategisen johtamisen palvelut julkaistaan asiakkaille ja koulutetaan strategiakonsultteina toimivat asiantuntijat.

Lisäksi suunniteltiin valtakunnallista strategiakonsulttiverkostoa, sen rakennetta, organisoitumista ja toimintamallia. Tavoitteena on vahvistaa kyvykkyyttä vastata toimialan rakennemuutokseen strategiakonsultoinnilla. Verkoston otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.