Keski-Suomi

Johtajan katsaus

Johtajan katsaus

Johtajan katsaus
ProAgria Keski-Suomi palvelee asiakkaita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kehittämistoimintaa ajan vaatimusten mukaan

ProAgria Keski-Suomen tehtävänä on maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittäminen sekä maaseudun ihmisten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. ProAgria Keski-Suomi ry on maakunnallinen, jäsentensä hallitsema maaseutuneuvontaorganisaatio, joka toimii osana valtakunnallista ProAgria-verkostoa. ProAgria Keski-Suomi ry on jo 126 vuotta vanha yhdistys.

Asiantuntijapalvelut muuttuvat ja kehittyvät ajan vaatimusten mukaan. Vuonna 2019 koettiin jo toinen kuiva kasvukausi peräkkäin. Elintarviketuotannon sopeuttaminen ilmastonmuutokseen on yksi keskeinen haaste tulevaisuudessa. Toinen haaste on digitalisaation nopea eteneminen. ProAgria on kehityksessä mukana ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuonna 2019 ei vielä kukaan voinut ennustaa niitä muutoksia, mitä Korona-viruksen aiheuttama tilanne toi tullessaan, mutta digitaalisen palvelutuotannon kautta muutokseen sopeudutaan.

Toiminnan kehittämisen ja uudistamisen yhtenä työkaluna on ollut hanketoiminta, jossa ProAgria Keski-Suomi on ollut mukana sekä hankevastuutahona että yhteistyökumppanina. ProAgria Keski-Suomen hanketoiminnan laajuudesta maa- ja kotitalousnaisten osuus on yli puolet. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgria Keski-Suomea. Maa- ja kotitalousnaisten valtionapu tulee opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

Tulevaisuutta kohti uuden strategian siivittämänä

ProAgria Keski-Suomi on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallista neuvonnan strategiaa 2025. Uuden valtakunnallisen strategian 2025 mukaan ”mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa”.

Strategiassa nousee esille yhtä erinomaisen palvelukokemuksen tuottaminen riippumatta alueesta, jolla palvelu tuotetaan. Tämä merkitsee sitä, että entistä enemmän kiinnitämme huomiota palvelujen valtakunnalliseen yhdenmukaisuuteen. Digitalisaation merkitys tulee kasvamaan edelleen uudella strategiakaudella. Tähän ProAgria vastaa aktiivisella digitaalisten palvelujen ja niiden vaatiman osaamisen kehittämisellä.  Esimerkiksi sähköisesti tuotettu tilipalvelu tulee olemaan arkea lähivuosien kuluessa.

ProAgrialle tärkeää on onnistuminen asiakkaiden kumppanina ja toiminnan myönteinen vaikuttavuus maatilojen ja maaseudun yrittäjien tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä on olemassa näyttöä: Asiakkuus ProAgrian kanssa näkyy maitotilalla merkittävinä lisätuottoina ja kustannussäästöinä, mikä takaa taloudellisen tuloksen. Viljatiloilla on neuvonnan keinoin nostettu satotasoja sekä parannettu sadon laatua ja tätä kautta koko viljantuotannon kannattavuutta.

Toiminnan tavoitteet saavutettiin vuonna 2019

Vuoden 2019 toiminnan tuotot olivat 1.518 467,38 euroa.  Palvelumyynti oli 1.030 162 eur kun lasketaan mukaan tapahtumiin tehty työpanos.  ProAgria Keski-Suomi suoritti osakkeiden kertaluonteisen myynnin (Elisa), mikä nosti tilinpäätöksen loppusumman + 70 779:- euroon.  Kustannukset pysyivät budjetoidussa. Toimintaympäristön haasteellisuuden huomioon ottaen vuoden 2019 taloudellista tulosta voi luonnehtia erinomaiseksi.

ProAgria Keski-Suomi toimii osana ProAgria-ryhmää.  Verkostomainen toimintatapa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet olla osaltaan neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tarjoaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkailleen.

Haluan esittää lämpimät kiitokset jäsenille, asiakkaille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

 

 

Vesa Laitinen

johtaja

ProAgria Keski-Suomi ry.