Etelä-Suomi

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Tutustu vuoden 2020 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Tuotot

 

 

Valtion määräraha

931 917

1 081 127 

Hanketoiminta

890 869 

1 246 502

Palvelumaksut

6 566 181 

6 424 098

Muut toiminnan tuotot

166 702 

150 520

Tuotot yhteensä

8 555 669 

8 902 247

Valmistus omaan käyttöön

0

0

Kulut

 

 

Henkilöstökulut

-5 415 348

-5 820 350

Poistot

- 132 711

-137 262

Palvelutoiminnan kulut

- 832 406

-993 155

Muut kulut

- 2 208 383

-2 546 431

Kulut yhteensä

-8 588 848

-9 497 198

Varainhankinta

106 861

108 646

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-12 326

-8 551

Tilikauden yli- / alijäämä

32 187 

-494 856

TASE

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA

 

 

Pysyvät vastaavat

 

 

Aineettomat hyödykkeet

636 433 

761 863

Aineelliset hyödykkeet

21 845 

57 524

Sijoitukset

57 534

57 534

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Pitkäaikaiset saamiset

38 768

38 768

Lyhytaikaiset saamiset

1 472 850 

2 118 011

Rahat ja pankkisaamiset

689 629

24 704

Vastaavaa yhteensä

2 917 059

3 058 404

VASTATTAVAA

 

 

Oma pääoma

 

 

Peruspääoma

1 835 228

1 835 228

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

-1 569 895

-1 075 039

Tilikauden yli-/alijäämä

32 187

 -494 856

Vieras pääoma

 

 

Pitkäaikainen

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

613 830

940 697

Muut velat

23 310

23 310

Lyhytaikainen

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

Saadut ennakot

86 624

35 302

Ostovelat

198 975

210 585

Muut velat

438 499

 344 211

Siirtovelat

1 258 301

1 238 966

Vastattavaa yhteensä

 2 917 059 

3 058 404