Etelä-Savo

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Maakunnassamme on runsaasti monialaisia maatiloja. Lisäksi yli kolmannes maakunnan kaikista mikroyrityksistä toimii maaseudulla.

Eteläsavolaisista maatiloista tutkitusti (*) runsaat 63 % harjoittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa. Eniten monialaisista tiloista oli koneurakoinnin harjoittajia, 36 % tiloista. Matkailu-, majoitus ja virkistyspalveluja tuotti 18 % tiloista ja polttopuuta tai haketta tuotti myyntiin 11 % tiloista.  Monialaisten tilojen suhteellisen määrän ennustetaan pysymään samana tai kasvamaan vuoteen 2022 mennessä. Tulovirtojen näkökulmasta Etelä-Savossa on merkittävästi sivuansiotoimintaa. Maatilojen bruttotulot Etelä-Savossa (**) olivat vuonna 2018 noin 293 milj. €, josta maatalouden osuus oli 48 % (tuet ja maataloustulo), metsätalouden 29 % ja sivuansioiden osuus 23 %. Yli kolmannes kaikista maakunnan mikroyrityksistä toimii maaseudulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimivat mikroyritykset vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

 

ProAgria Yrityspalvelut ja MKN yrityspalvelut 

ProAgria ja MKN yrityspalvelujen kärkitoimialoiksi ovat muodostuneet matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Näillä sektoreilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimialaosaamista ja tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Vuonna 2019 asiakkaille toteutettiin erityisesti kehittämistarpeiden kartoituksia, investointi- ja laajennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä palveluja sekä muodostettiin yritysryhmiä eri toimialoille. Palvelujen tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä.

 

Yritysten kehittämisen aktivointia, yhteistyötä ja yritysryhmien käynnistämistä

Toimintavuoden aikana tehtiin tilannekartoitus 64 monialaiselle maatilalle ja mikroyritykselle. Tilannekartoituksessa tarkastellaan yrityksen nykytilaa ja konkretisoidaan kehittämistarpeita. Näiden perusteella määritettiin yrityksen kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan kehittämistyötä varten suunniteltiin yritysryhmähankkeita. Tämän työn mahdollisti käynnissä ollut ProKasvu-hanke. 

Yritysten liiketoiminnan kehittämistä tehtiin 20 yrityksen kanssa. Kehittämistyötä tehtiin Yritysten kehittämispalveluna, Neuvo 2020-palveluna, yritysryhmissä sekä normaalina asiantuntijapalveluna. 

ProKasvu-hankkeen kautta tehtiin monimuotoista hankeyhteistyötä ja pystyttiin tiivistämään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Hanke mahdollisti myös muun monimuotoisen yhteistyön, josta tuloksena oli Mikkelissä syyskuussa järjestetty SYKE2019-työelämätapahtuma. Monimuotoisen yhteistyön kautta ProAgria Etelä-Savo on päässyt mukaan muiden yhteistyöhankkeiden suunnittelupöytiin. 

Useita yrityksiä aktivoitiin kehittämään toimintaansa yritysryhmähankkeissa. Yritysryhmähanke on ollut keskeinen yrityskohtaisen kehittämistyön väline tällä ohjelmakaudella.  Kaksi uutta yritysryhmähanketta sai rahoituspäätöksen vuonna 2019: Saimaa Näkyvissä ja Järvi Suomen AR. Nämä yritysryhmähankkeet suunniteltiin yhteistyökumppanin hallinnoitavaksi. Yritysryhmähankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli noin 163 000 €.

Hallinnoimme itse neljää yritysryhmähanketta: Nettikaupparyhmä, Joroisten Biokaasu, PuumalaMikkeli Georeitti ja Saimaan maaseutuhelmet. Yritysryhmähankkeissa kehitettiin muun muassa yritysten tuotteita, pakkauksia, liiketoimintaa ja markkinointia. Keskeinen asia oli myös yritysten yhteistyön kehittäminen.  Yritysryhmissä oli mukana yhteensä mukana 20 yritystä. 

ProAgria on mukana toteuttamassa laajaa Digiportaat hanketta, jonka tavoitteena on lisätä yritysten ja maatilojen digiosaamista monella osa-alueella.  Digiportaat tarjoaa vuosina 2019-2020 eteläsavolaisille yrityksille tarvelähtöistä digikoulutusta lähtötasosta riippumatta Etelä-Savon alueella. Ennen koulutusta yrityksille on tehty digiosaamiskartoitus, jonka avulla on saatu näkyväksi monia osaamistarpeita kuten atk-laitteiden peruskäyttöön, sosiaalisen median hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnissa jne. ProAgria teki digiosaamiskartoituksen noin 30 yritykselle. 

 

Toimimme tiiviisti eri sidosryhmien kanssa 

ProAgria Etelä-Savo toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö yritysrajapintaa lähellä olevien toimijoiden kanssa on vakiintunut. ProAgria on mukana eri seutujen yritystoimijoiden verkostoissa. Myös alueellisten tutkimus- ja oppilaitosten Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. hanketoiminnan osalta. 

 
 
Lähteet:
*   Kantar TNS: Maatilojen kehitysnäkymät 2025
** Kantar TNS Agri Oy 16.8.2019 katsaus