Etelä-Savo

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Tutustu vuoden 2019 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

TULOSLASKELMA

 

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

                          €                     €
Palvelu- ja myyntituotot      
  Palvelumaksut   1 509 206 1 473 198
  Muut toiminnan tuotot   4 864 5 294
Avustukset ja tuet      
  Valtion varsinainen määräraha   271 935 308 966
  Hankemaksatukset   723 687 952 318
  Saadut avustukset/tuet   49 120 44 240
  Myynnin oikaisuerät   -19 289 -20 280
  Tuotot yhteensä   2 539 523 2 763 736
         
Kulut        
  Palvelutoiminnan kulut   -249 668 -287 426
  Henkilöstökulut   -1 724 252 -1 848 166
  Poistot   -9 088 -9 073
  Muut kulut yhteensä   -682 443 -695 004
  Kulut yhteensä   -2 665 451 -2 839 670
Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä   -125 928 -75 933
Varainhankinta   61 077 64 770
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   7 323 6 817
Sanunnaiset erät      
Tilinpäätössiirrot   0 0
Verot     0 -810
Tilinpäätöserät   0 0
Tilikauden yli-/alijäämä   -57 528 -5 157
         

TASE

 

 

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA                              €                            €
PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet   11 241 16 861
  Aineelliset hyödykkeet   9 413 11 230
  Sijoitukset   93 958 93 958
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Vaihto-omaisuus   0 1 344
  Saamiset yhteensä   751 435 889 008
  Rahat ja pankkisaamiset   841 539 669 852
  VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 707 585 1 682 253
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
  Muut rahastot   175 583 175 926
  Edellisten tilikausien yli-/alijäämä   1 104 827 1 109 983
  Tilikauden yli- /alijäämä   -57 528 -5 157
  Oma pääoma yhteensä   1 222 882 1 280 752
  Sidotut rahastot      
  Vapaaehtoiset varaukset      
  Pakolliset varaukset      
VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen      
  Ostovelat   36 603 38 457
  Muut lyhytaikaiset velat   135 532 81 496
  Siirtovelat   312 569 281 548
  Lyhytaikainen vieras pääoma yht.   484 704 401 501
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 707 585 1 682 253