Etelä-Pohjanmaa

Taloudesta

Taloudesta

Taloudesta

TULOSLASKELMA

         
1 000 € 2020   2019   Erotus
           
Tuotot          
Valtion määräraha 606   601   5
Hanketoiminta 468   599   -131
Muut avustukset          
Palvelumaksut  3 357   3 560   -203
Tuotot yhteensä 4 431   4 760   -329
           
Kulut          
Henkilöstökulut -3 212   -3 501   289
Poistot -15   -26   11
Palvelutoiminnan kulut -151   -205   54
Muut kulut -1 024   -1 279   255
Kulut yhteensä -4 402   -5 011   609
           
Tuotto-/ kulujäämä 29   -251   280
           
Varainhankinta 140   134   6
           
Sijoitustoiminta 11   66   -55
           
Tuloverot -32   -14   -18
           
Tilikauden yli-/alijäämä 148   -65   213
           

TASE

                 
1 000 €         2020   2019   Erotus
                   
Vastaavaa                
                   
Pysyvät vastaavat                
Aineettomat hyödykkeet     0   8   -8
Aineelliset hyödykkeet     22   46   -24
Sijoitukset         205   199   6
Pysyvät vastaavat yhteensä     227   253   -26
                   
Vaihtuvat vastaavat              
Saamiset          644   870   -226
Rahoitusarvopaperit        2 944   2 444   500
Rahat ja pankkisaamiset     346   444   -98
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     3 934   3 758   176
                   
Vastaavaa yhteensä     4 161   4 011   150
                   
                   
Vastattavaa                
                   
Oma pääoma                
 Sidotut rahastot       31   31   0
 Vapaat rahastot       46   47   -1
 Edellisten tilikausien ylijäämä     2 898   2 963   -65
 Tilikauden ylijäämä       148   -65   213
Oma pääoma yhteensä     3 123   2 976   147
                   
Lyhytaikainen vieras pääoma              
 Ostovelat         99   75   24
 Muut lyhytaikaiset velat     173   207   -34
 Siirtovelat       766   753   13
Vieras pääoma yhteensä     1 038   1 035   3
                   
Vastattavaa yhteensä     4 161   4 011   150