Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Peltokokeet

Kuva: Henri Vaarala, Pyhäjärvi-instituutti

 

Valuma-aluemittakaavan tutkimus

Hankkeessa tutkitaan valuma-aluemittakaavassa rakennekalkin vaikutusta vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Valumavesien laatua ja määrää seurataan Eurajoen kunnassa kahdessa Vähäjoen osavaluma-alueessa ja Kangasalan Pakkalanjärven osavaluma-alueilla ennen ja jälkeen rakennekalkituksen.

Valuma-alueiden koko vaihtelee 14 ha ja 240 ha välillä ja peltojen osuus valuma-alueesta on 37– 90 %. Vastaavia hankkeita, joissa tutkitaan peltojen rakennekalkituksen vesiensuojelullista tehoa näin laaja-alaisesti, on maailman laajuisestikin ajatellen toteutettu vähän.

Vesistöjä rehevöittävistä ravinteista selvitetään erityisesti rakennekalkituksen vaikutusta fosforin huuhtoumaan. Pelto-ojista kerätään vesinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Lisäksi ojien vedenlaatua seurataan jatkuvatoimisesti. Ojiin asennettavat laitteet rekisteröivät  tunnin välein  veden sameutta, pH-arvoa, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja veteen liuenneen orgaanisen aineen pitoisuutta.

Mittapato ja jatkuvatoiminen vedenpinnan korkeusseuranta takaavat luotettavan virtaaman määrityksen.

Hankkeessa tutkijoiden ja viljelijöiden välinen yhteistyö on tärkeää. Eurajoella rakennekalkittavia peltoja viljelee yhteensä 26 maanviljelijää. Kaikki maanomistajat ovat positiivisella mielenkiinnolla mukana rakennekalkitustutkimuksessa.

Valuma-alueilta huuhtoutuvat ainevirtaamat lasketaan ennen rakennekalkitusta ja sen jälkeen määritetyistä virtaama- ja vedenlaatutiedoista.  Ennen ja jälkeen rakennekalkkikäsittelyn laskettuja ainevirtaamia verrataan keskenään sekä vertailuvaluma-alueeseen, jolla ei tehdä lainkaan rakennekalkitusta.

Ainevirtaamiin vaikuttavat monet tekijät otetaan huomioon hankkeessa mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi valuma-alueelta huuhtoutuvan fosforin määrä vuositasolla vaihtelee luonnostaan. Sadanta- ja valunta, lannoitusmäärä ja lannan käyttö lannoitteena, satotaso ja viljelykäytännöt vaikuttavat rakennekalkituksen rinnalla siihen montako kiloa fosforia tai kiintoainesta huuhtoutuu pois valuma-alueelta vuosittain.

Peltojen vesistökuormitustutkimukset Paimiossa

Peltokokeissa tutkitaan rakennekalkituksen vaikutuksia peltojen vesistökuormitukseen. Lisäksi tarkastellaan rakennekalkituksen vaikutusta maan rakenteeseen ja viljelykasvien satotasojen kehitykseen. Tutkittavina kasveja ovat sokerijuurikas ja eri viljat.  Sokerijuurikkaan tiedetään hyötyvän korkeasta pH-tasosta, joten on hyvin mielenkiintoista päästä seuraamaan rakennekalkituksen vaikutusta sokerijuurikkaalle ja viljalle samanaikaisesti.

Vedenlaatua seurataan salaojaputkista otettavilla vesinäytteillä ympäri vuoden. Pellolla tutkitaan myös maassa olevien ravinteiden pitoisuusmuutoksia. Lisäksi tarkkaillaan maan rakenteen kehitystä mm. infiltraatiomittauksilla.

Rakennekalkki levitettiin 2019 vuoden syksyllä ja kalkki muokattiin heti perään maahan kultivaattorilla noin 12 cm syvyyteen. Tutkimuksessa on mukana 2 erillistä koelohkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 9 ha. Pelloilla käytettiin 3 erillistä kalkitustasoa: 0 tn/ha, 8 tn/ha ja 12 tn/ha.  

Kasvukauden aikana tarkkaillaan myös kasvien ravinteiden ottoa lehtianalyysein ja tehdään NDVI-kuvauksia, jotta saadaan selville, onko rakennekalkituksella vaikutusta kasvin ravinteidenottoon. Syksyisin sadonkorjuun jälkeen selvitetään sadon määrä ja laatu eri kalkitustasojen kohdalla.  

Vesistökuormitustutkimukset suorittaa Paimiossa sijaitseva Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus vuosina 2019-2021. Tutkimukset tehdään pääasiallisesti Meltolan kartanon lohkoilla.


 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdän digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut