Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet

Kuva: Maarit Kari

Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet -hanke

 
Etelä-Savon alueella 1.9.2015-30.6.2016 toteutetussa hankkeessa selvitettiin Mikkelin seudulla saatavissa olevia peltobiomassoja ja lantaa biokaasulaitoksen syötteeksi biojätteiden, puhdistamolietteen ja muiden biohajoavien syötteiden rinnalle. Viljelijöiltä kysyttiin myös kiinnostusta käyttää biojalostamon tuottamia lannoitevalmisteita ja liikennebiokaasua. Lisäksi kartoitettiin ja kuvattiin erilaisten biokaasulaitosten materiaalivirtoja, volyymejä ja eroja toimintakonseptissa. Hankkeessa kartoitettiin peltobiomassojen sekä lannan käytön vaihtoehtoja ja ravinnevirtoja myös rahavirtoina.
 
Hankkeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Etelä-Savon maakuntaliitto, Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy ja BioGTS Oy sekä hankkeen toteuttajat ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus.
 

Tulokset

 
Selvityksen perusteella alueella on saatavissa riittävästi maatalouden biomassoja laitoksen syötteeksi. Myös mädätteen levitysalaa olisi riittävästi. Toteutuessaan laitoshanke tukisi alueellista elinkeinorakennetta monin tavoin ja edistäisi muidenkin biokaasulaitosten, urakoitsijoiden, tuottajien ja toimijoiden toimintaedellytyksiä alueella sekä asukkaiden ja ammattilaisten mahdollisuutta käyttää kaasulla toimivia ajoneuvoja tai laitteita. Hankkeen aikana haastateltiin 87 sellaista viljelijää, jotka olivat alustavan kartoituksen perusteella ilmaisseet kiinnostusta joko peltobiomassan tuottamiseen, lannan luovuttamiseen, lannoitevalmisteen tai liikennebiokaasun käyttöön.
Hankkeessa luotiin toimintamalli puhdistamolietettä ja biojätettä käyttävän biojalostamon liiketoiminnan integroimiseksi maatalouden biomassavirtoihin. Toimintamallin luominen keskitetyn biojalostamon toimintaedellytyksille tehtiin tapausselvityksen avulla, joka on Mikkelin kaupungin Metsä-Sairilaan perustettava biojalostamo. Laitos toimii yhteistyössä alueen maa- ja puutarhatilojen kanssa.
 

Julkaisut

 
Hanke on päättynyt ja siitä on valmistunut kaksi julkaisua, jotka ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:
-    Lannoitteita ja energiaa biomassoista - Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet -raportti (ProAgria hankejulkaisut -sarja, nro 5)
-    Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa - Opas biomassojen ominaisuuksista syötteenä ja lannoitteena. (ProAgrian hankejulkaisut -sarja, nro 6).

Raportin ovat kirjoittaneet Pekka Häkkinen, Riitta Savikurki ja Niina Saastamoinen (ProAgria Etelä-Savo), Päivi Kurki (Luke) sekä Maarit Kari (ProAgria Keskusten Liitto). Oppaan ovat kirjoittaneet Maarit Kari ja Pekka Häkkinen.

Lisätietoja:
Maarit Kari, kehityspäällikkö, p. 040 536 6411, maarit.kari@proagria.fi
Pekka Häkkinen, palvelu- ja kehityspäällikkö, p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi
Riitta Savikurki, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, p. 040 680 6820, riitta.savikurki@proagria.fi
Päivi Kurki, vanhempi tutkija, p. 029 532 6285, paivi.kurki@luke.fi


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut