Energiaratkaisut maaseudulla

Energiaratkaisut maaseudulla -tiedotushanke toteutettiin Etelä- ja Pohjois-Savon alueella 1.10.2012 - 31.12.2014. Hankkeen pääkohderyhmänä olivat maaseudun pienyrittäjät, maa-, puutarha- ja metsätilalliset sekä maaseudulla kiinteistöjä omistavat yhteisöt sekä vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Tavoitteena oli saada maaseudulla toimivat ja siellä asuvat tarkastelemaan energiankulutustaan ja etsimään säästömahdollisuuksia, lisätä tietämystä energiavarojen kestävästä käytöstä, paikallisista uusiutuviin energiavaroihin perustuvista energiaratkaisuista sekä yhteistyömahdollisuuksista energiahuollossa.

 

Hankkeen toimenpiteet

 

Hankkeessa tavoitettiin runsaat tuhat henkilöä. Toimenpiteinä olivat tiedotustilaisuudet, teemapäivät, energiatoripäivät, tutustumismatkat energiakohteisiin sekä tiedotus puhelimitse, sähköpostilla ja tekstiviestein. Energiakartoituksia tehtiin 200 yritykseen ja verkostoiduttiin energia- ja metsätoimijoiden, kuntien rakennusvalvonnan ja energiayrittäjien kanssa.  Lisäksi koottiin ja sovellettiin eri tietolähteistä maatilayrityksille ja maaseutukohteisiin hyödyllistä tietoa ja helppokäyttöisiä apuvälineitä, mm. aputaulukoita energiaratkaisujen ja -investointien suunnittelun tueksi.

 

Hankkeessa koottiin ensimmäistä kertaa Maatilojen energiaohjelman käytännön toimenpiteistä eli maatiloilla tehdyistä energiasuunnitelmista käytännössä hyödynnettävää tietoa neuvonnalliseen käyttöön myös nykyisen ohjelmakauden tarpeisiin. Havaintoaineistona oli ProAgrian energia-asiantuntijoiden tekemät energiasuunnitelmat ja niistä lasketut tiedot, jotka ovat kohdennettavampaa ja yleistettävämpää kuin mitä varsinaisessa Maatilojen energiaohjelmassa on tilastoitu. Tietoa ominaiskulutuksesta (esimerkiksi kWh/tuotekilo) voidaan käyttää viitearvona moneen tarkoitukseen, ennen kaikkea tärkeimpien kehitettävien alueiden tunnistamiseen maatilalla resurssitehokkaasti.

 

Energiasuunnitelmista, mutta myös erityisesti Maaseudun energia-akatemia -hankkeesta saatua tietoa hyödynnettiin tiivistämällä tuotantorakennuksen toiminnallisten ratkaisujen energiankulutusvaikutusta neuvonnalliseksi materiaaliksi asiantuntijatyössä.

 

Hankkeen vaikutukset

 

Aurinko-, tuuli-, puu- ja biokaasuinvestointien mahdollisuuksista tiedottaminen lisäsi valmiutta uusiutuvien paikallisten energialähteiden käyttöön. Suorat energiakustannukset pienenivät niissä kohteissa, jotka investoivat energiatehokkaisiin ja helppokäyttöisiin laitteisiin. Energiakustannusten pieneneminen vahvistaa osaltaan maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä ja myötävaikuttaa uuden yritystoiminnan syntymiseen maaseudulle. Helppokäyttöiset ja edulliset lämmitys- ja energiaratkaisut voivat olla osaltaan vaikuttamassa myös maaseudun asuttuna säilymiseen sekä alueen vetovoimaan vapaa-ajan viettopaikkana.

 

Tiivistetty ja kansantajuinen viestinnällinen materiaali energiantuotantoinvestoinnista prosessina, tuotantomuotoa tukevista seikoista, tärkeimmistä teknisistä valinnoista ja investoinnin osista sekä lupaprosessin pääpiirteistä auttavat hahmottamaan maaseutuyrityksen potentiaalisimpia energiantuotantomuotoja, joiden kannattavuutta ja toteutusta voi alkaa selvittämään edelleen.

 

Olemassa olevan kulutustiedon perusteella simuloidut esimerkit suurehkosta tuotantoyksiköstä auttavat tunnistamaan tärkeimmät panostuskohteet maatilan energiataloudessa.

 

Toteuttajat

 

Hankkeen hakija ja päätoteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajina hankkeessa olivat ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto. Käytännön toimia toteutettiin yhteistyössä asiantuntijaverkoston, sidosryhmien ja hankealueella toimivien koulutus- ja kehittämishankkeiden kanssa. Tärkeisiin sidosryhmiin kuuluivat mm. Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, hake-, haketus-, lämpöyrittäjät, MTT Maaninka, Savonia AMK/Erkka-hanke, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, MTK Etelä-Savo/ Maaseutukuriiri-hanke, Miktech Oy ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy.

 

Rahoitus

 

Energiaratkaisut maaseudulla -hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Hankkeen kustannusarvio oli 334 906 euroa.

 

Lisätietoja

 

Maarit Kari, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 747 2488,                              maarit.kari@proagria.fi

Jukka Sairanen, kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, p. 0400 165 414, jukka.sairanen@proagria.fi

Heikki Paunonen, kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo, p. 040 586 5957, heikki.paunonen@proagria.fi


Jaa

Artikkelit

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut